Trainen bij een andere club

Seizoen 2023/’24

Bestuursbesluit externe scouting voor amateur- en betaald voetbal opleidingen voor jeugdspelers van 06 t/m 019 jaar

Externe scouting

Het uitgangspunt van de KNVB is dat elke jeugdvoetballer (jongen/meisje) in een veilige omgeving met veel plezier nog beter kan leren voetballen aansluitend op zijn /haar ambitie. De jeugdvoetballer en de ouders/verzorgers hebben te allen tijden een vrije keuze om te beslissen bij welke amateurvereniging of betaald voetbalorganisatie (BVO) dit het meest passend is. De praktijk wijst ook uit dat een mogelijke andere vereniging of BVO en de voetballer elkaar kunnen vinden in een gedeelde ambitie. Daartoe dient dit reglement.

Reglement

In artikel 5 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal zijn regels opgenomen met betrekking tot de externe scouting voor betaald voetbalorganisaties en amateurverenigingen. De bepalingen uit artikel 5 vormen de regels waaraan iedereen zich heeft te houden bij activiteiten in het kader van externe scouting, geldend van Onder 6 t/m Onder 19 van zowel het amateur- als het betaald voetbal.

Overtreding van de regels kan leiden tot tuchtrechtelijke sancties.

De regels zijn er om recht te doen aan de belangen van alle partijen (de speler, de vereniging waar de speler geregistreerd staat en de scoutende vereniging) en de transparantie bij externe scouting te bevorderen.

Speelgerechtigdheid

 1. Tot de datum waarop de overschrijving ingaat, blijft de aanvrager/het lid speelgerechtigd voor de vereniging die hij/zij wenst te verlaten;
 2. Ieder lid is altijd vrij om conform de hierna nader beschreven reglementen stage activiteiten af te werken. Ook indien er mogelijk sprake is van specifiek verenigingsbeleid welke aangeeft dat een speler pas vanaf x-datum stage mag lopen.

Het bestuursbesluit externe scouting is te allen tijde leidend.

Contact vóór stagetraject

Vanuit het oogpunt transparantie en in het belang van alle partijen (de speler, de vereniging waar de speler geregistreerd staat en de scoutende vereniging) is er een procedure externe scouting vastgesteld.

* Vereniging/ Betaald voetbalorganisatie = een bestuurslid, de Hoofd Opleiding en/of de secretaris

 1. Tijdens en rondom het ‘scouten’ van spelers, geldt dat de betrokken scouts in kwestie nooit rechtstreeks dienen te communiceren met de spelers en/of de ouders/verzorgers.

Informatie-uitwisseling en ieder ander contact rondom te scouten spelers dient altijd langs de formele, hierna nader beschreven route te verlopen.

Gemaakte afspraken tussen verenigingen* onderling en de afspraken tussen de verenigingen* en het desbetreffende lid dienen altijd schriftelijk en/of per e-mail vastgelegd te worden. Deze afspraken dienen altijd op verzoek van de KNVB aantoonbaar gemaakt te kunnen worden.

 1. De vereniging* die een lid van een andere vereniging uitnodigt, doet dit altijd naar de vereniging* waarvoor het lid speelgerechtigd is en nooit rechtstreeks naar de speler en /of ouders/verzorgers. Onderling contact tussen beide verenigingen is essentieel om een goed traject in te richten in het belang van de jeugdspeler.

Indien verenigingen samenwerken met een derde partij (bijv. een externe voetbalschool), gelden de richtlijnen voor externe scouting ook.

Als spelers, welke lid zijn van een andere vereniging, zichzelf (aan)melden om deel te nemen aan activiteiten
(training, oefenwedstrijd) of aan een ‘Open dag’, dan dient de vereniging waar de speler speelgerechtigd is vooraf geïnformeerd te worden, door de vereniging waar de speler een traject aangaat (ook wanneer het 1 activiteit betreft).

Daarna dienen onderstaande stappen te worden gevolgd.

 1. De vereniging* waarvoor het betreffende lid op dat moment voor speelgerechtigd is, dient de uitnodiging uiterlijk binnen 12 dagen te delen met de ouders/verzorgers en/of het lid in kwestie. In gezamenlijkheid (de vereniging en het lid) volgt er een reactie over wel deelname/ geen deelname aan de activiteit(en) naar de vereniging die het desbetreffende lid uitnodigt.
 1. Indien er na 12 dagen na verzending van de uitnodiging géén reactie is op wel deelname/geen deelname aan de activiteit(en), kan de vereniging die een lid uitnodigt dit lid in kwestie persoonlijk uitnodigen voor dezelfde activiteit(en) als waarvoor deze schriftelijk via de vereniging was uitgenodigd. Tegelijkertijd dient de vereniging dan nogmaals de eerste uitnodiging aan de vereniging waarvoor het lid speelgerechtigd is toe te zenden.
 1. Vooraf dient altijd de aard (training, oefenwedstrijd of anders) en omvang van de activiteit(en) schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de vereniging waarvoor het lid speelgerechtigd is. Indien er sprake gaat zijn van het verzamelen van persoonlijke gegevens van het lid (videobeelden, testgegevens óf vergelijkbaar) dient hier rekening te worden gehouden met de AVG-wetgeving.
 1. Verenigingen kunnen gebruik maken van een voorbeeldbrief om het bestuur van de andere verenigingen te informeren over de interesse in een speler. Kijk voor deze voorbeeldbrief op Besluiten externe scouting | KNVB

Het stagetraject

 1. De aanvang van het stagetraject bij de vereniging die een lid heeft uitgenodigd is niet eerder dan 12 dagen of later dan zes weken na het versturen van de schriftelijke kennisstelling, bij de vereniging* waarvoor het lid speelgerechtigd is.
 1. Het stagetraject kan pas vanaf 1 november opgestart worden en dient voor 1 juni afgerond te zijn.
 2. Het minimaal aantal activiteiten (oefenwedstrijden of trainingen) is 4 per vereniging per seizoen.
 1. Het maximaal aantal activiteiten (oefenwedstrijden of trainingen) is 8 per vereniging per seizoen. Iedere voetbalactiviteit (= training, oefenwedstrijd) wordt gerekend als één activiteit.

In het belang van de gezondheid van de speler kunnen er in het weekprogramma van de speler maximaal drie volledige wedstrijden worden gespeeld.

 1. Tussen de eerste activiteit (aanvang stagetraject) en de laatste activiteit ligt maximaal een periode van 10 weken.
 1. Het stagetraject mag nooit ten koste gaan van deelname aan eigen officiële KNVB-wedstrijdactiviteiten van competitie, beker en /of KNVB Jeugdplan Nederland (JPN).
 1. Als er sprake is van een samenwerking tussen een amateurvereniging en een BVO, dan hoeft de jeugdspeler (AV) niet automatisch in te gaan op een evt. uitnodiging van de desbetreffende BVO, oftewel de BVO kan geen rechten/voorrang ontlenen vanuit een dergelijke samenwerking, de speler, ouders/verzorgers blijven vrij in hun keuze om hier wel / niet op in te gaan.

Contact na stagetraject

 1. Na afloop van het stagetraject (en) dient de vereniging* waar de speler deze activiteiten heeft afgewerkt de vereniging* waar de speler nog voor speelgerechtigd is, schriftelijk en/of per e-mail binnen 7 dagen na de laatste activiteit te informeren over de uitkomst van de activiteit(en). Deze uitkomsten dienen altijd op verzoek van de KNVB aantoonbaar gemaakt te kunnen worden.
 1. Na afloop van het stagetraject dient de vereniging* waar de speler deze activiteit(en) heeft afgewerkt de speler schriftelijk en/of per e-mail binnen 7 dagen na de laatste activiteit te informeren over de uitkomst van de activiteit(en). Alle data aangaande fysieke, cognitieve en persoonlijke gesprekken van de speler, dienen hierbij op aanvraag gedeeld te worden met de speler en de ouders/verzorgers in kwestie.

Reglementen:

 1. Een vereniging dient melding te maken wanneer in dit bovenstaande proces niet de juiste stappen worden genomen via het hiervoor bestemde Digitale meldingsformulier-externe-scouting
 2. Het bestuur amateurvoetbal stelt jaarlijks richtlijnen vast voor het maken van afspraken tussen verenigingen met betrekking tot het uitnodigen van leden van andere verenigingen. De richtlijnen worden gepubliceerd in het Handboek competitiezaken amateurvoetbal en online op Besluiten externe scouting | KNVB
 1. Een speler aan wie nog geen overschrijving is verleend mag in de periode van 15 juni tot en met 31 juli bij zijn nieuwe vereniging deelnemen aan trainingen en niet bindende wedstrijden, indien aan de hiervoor door het bestuur amateurvoetbal bepaalde voorwaarden is voldaan en de competitie van de te verlaten vereniging is beëindigd

Toestemming eigen vereniging:

Om bij een andere vereniging stage te kunnen lopen heb je toestemming nodig van je eigen vereniging. Hiervoor kun je bij de HJO opvragen via: hjo@vvuno.nl