Gedragscode Coaches / Begeleiders

1. Ik zal zorgen voor een veilige sport, voetbal, prestatie en leeromgeving en een sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en zo wordt ervaren. Ik zal me houden aan de veiligheidsnormen en -eisen, en ik zal bijdragen aan een positieve en respectvolle sfeer binnen vv UNO.

2. Ik zal de regels en richtlijnen van vv UNO kennen en ernaar handelen. Ik zal ervoor zorgen dat ik op de hoogte ben van deze regels en richtlijnen en zal ze toepassen. Ik zal mijn sporters ook informeren over deze regels en hen aanmoedigen om ze na te leven.

3. Ik zal zorgvuldig en oprecht zijn bij het vermelden van mijn ervaring en functies. Bij mijn aanstelling als trainer/vrijwilliger zal ik alle relevante feiten vermelden. Ik ben bereid om een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen om mijn betrouwbaarheid te onderstrepen.

4. Ik begrijp dat er machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid bestaat en ik zal mijn positie niet misbruiken. Ik zal mijn positie niet gebruiken om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Ik zal elke vorm van (macht)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, inclusief seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik vermijden. Ik begrijp dat geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd, en ik heb een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.

5. Ik zal het privéleven van de sporters respecteren en niet verder binnendringen dan noodzakelijk. Ik zal met respect omgaan met de sporters en met de ruimtes waarin ze zich bevinden, zoals kleedkamers en douches. Ik zal de privacy van de sporters waarborgen en hun persoonlijke grenzen respecteren.

6. Ik zal niemand in zijn waarde aantasten. Ik zal mezelf onthouden van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Ik zal geen onderscheid maken op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Ik zal niemand uitsluiten en ik zal tolerantie en inclusiviteit bevorderen binnen vv UNO.

7. Ik zal een voorbeeld zijn voor anderen en me onthouden van gedragingen en uitlatingen die de sport in diskrediet brengen. Ik zal me hoffelijk en respectvol gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Ik zal mijn verantwoordelijkheid als trainer/vrijwilliger serieus nemen en positief gedrag tonen.

8. Ik zal geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aannemen om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport of met de waarden van vv UNO. Als ik iets aangeboden krijg om iets te doen of na te laten, zal ik dit melden aan het bestuur.

9. Ik zal toezien op de naleving van regels en normen en ervoor zorgen dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode van vv UNO naleeft. Ik zal een voorbeeld stellen en anderen aanspreken op hun gedrag wanneer dat nodig is.

10. Ik zal open en alert zijn op waarschuwingssignalen. Ik zal waakzaam en alert zijn op signalen van ongewenst gedrag, misbruik of andere problemen binnen vv UNO. Ik zal deze signalen serieus nemen en ze melden aan het bestuur of aan de daarvoor aangewezen vertrouwenspersoon.

11. Ik zal voorzichtig zijn en de integriteit van de sport waarborgen. Ik zal geen vertrouwelijke informatie delen die nog niet openbaar is gemaakt en die gebruikt kan worden voor ongeoorloofde doeleinden. Ik zal geen weddenschappen plaatsen op de sport waarbij ik betrokken ben.

12. Ik zal tijdens het coachen geen alcohol drinken, roken of drugs gebruiken en ik zal met jeugdteams afspreken dat er geen alcohol wordt gedronken, wordt gerookt of drugs wordt gebruikt. Ik begrijp dat ik als trainer/vrijwilliger een voorbeeldfunctie heb en dat het belangrijk is om verantwoordelijkheid te tonen.