Protocol Incidenten voor Voetbalvereniging UNO

1. Doel

Het Protocol Incidenten heeft als doel om een duidelijk kader te bieden voor het melden, behandelen en oplossen van incidenten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie en misbruik bij vv UNO. Het protocol is bedoeld om de veiligheid en het welzijn van alle leden, vrijwilligers en betrokkenen te waarborgen.

2. Definities

– Grensoverschrijdend gedrag: Elke vorm van gedrag dat de persoonlijke grenzen van een individu overschrijdt, waaronder fysieke, verbale of psychologische agressie, pesten, discriminatie of ander ongepast gedrag.

– Seksuele intimidatie: Ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard waarbij de ontvanger zich ongemakkelijk, bedreigd of gekwetst voelt.

– Misbruik: Elke vorm van fysiek, seksueel of emotioneel geweld tegen een persoon, voortkomend uit een machtsverhouding.

3. Melding van incidenten

3.1. Verantwoordelijkheid

Iedereen die getuige is van of kennis heeft van een incident van grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie of misbruik is verplicht dit onmiddellijk te melden aan de daarvoor aangewezen vertrouwenspersoon.

3.2. Vertrouwenspersoon

Vv UNO zal één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen. Hun contactgegevens worden gecommuniceerd aan alle leden, vrijwilligers en betrokkenen. De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor advies, ondersteuning en het ontvangen van meldingen.

3.3. Meldingsprocedure

a) De melding kan mondeling, schriftelijk of elektronisch worden gedaan bij de vertrouwenspersoon. Het gaat hier alleen om de melding. Het verhaal zelf mag niet in de mail of app. Hier dient een afspraak voor ingepland te worden

b) De vertrouwenspersoon zal de melder in vertrouwen behandelen en zorgdragen voor een veilige omgeving.

c) De vertrouwenspersoon zal de melder informeren over de mogelijke vervolgstappen en ondersteuning bieden bij het indienen van een officiële klacht, indien gewenst.

d) Anonieme meldingen kunnen worden gedaan, maar het kan de mogelijkheden voor een grondig onderzoek beperken.

4. Onderzoek en maatregelen

4.1. Onderzoek

a) De vertrouwenspersoon zal een gesprek voeren en de opties voor de melder bespreken (adviseert niet). Daarna zal de VCP-er al dan niet geanonimiseerd verslag uitbrengen aan het bestuur. Het bestuur beslist om de zaak wel of niet in behandeling te nemen met bijvoorbeeld een onderzoek.

De VCP-er mag wel advies uitbrengen aan het bestuur.

b) Het bestuur of de melder kan indien nodig externe expertise inschakelen, zoals juridisch advies, om het onderzoek te ondersteunen.

c) Alle betrokken partijen zullen de nodige medewerking verlenen aan het onderzoek.

b) Het bestuur of de melder kan indien nodig externe expertise inschakelen, zoals juridisch advies, om het onderzoek te ondersteunen.

c) Alle betrokken partijen zullen de nodige medewerking verlenen aan het onderzoek.

4.2. Maatregelen

a) Bij een gegrond incident zal vv UNO passende disciplinaire maatregelen nemen tegen de dader(s), variërend van schorsing tot uitsluiting van de vereniging.

b) Indien het incident strafbare feiten betreft, zal het worden gemeld bij de relevante autoriteiten.

c) De vertrouwenspersoon zal de melder informeren over de genomen maatregelen en indien gewenst verdere ondersteuning bieden.

5. Preventie en bewustwording

Vv UNO zal preventieve maatregelen nemen om grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie en misbruik te voorkomen:

a) Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en workshops over dit onderwerp.

b) Het opstellen en communiceren van gedragsregels voor alle leden, vrijwilligers en betrokkenen.

c) Het waarborgen van een veilige omgeving door middel van goed toezicht en het creëren van bewustzijn omtrent het protocol.

6. Vertrouwelijkheid en privacy

Alle meldingen en persoonlijke informatie zullen vertrouwelijk worden behandeld, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving omtrent privacy. Informatie wordt alleen gedeeld met de betrokken personen die noodzakelijk zijn voor het onderzoek en de genomen maatregelen.

De VCP-er is verplicht om al dan niet geanonimiseerd verslag uit te brengen aan het bestuur en tijdens de ALV verslag uit te brengen over de meldingen en incidenten dat jaar.

Dit Protocol Incidenten zal regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig bijgewerkt om te blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en de behoeften van vv UNO.